News

Verejné obstarávanie a dokumenty na stiahnutie

Zmluva o dielo: Rekonštrukcia cisterny na mlieko

Zvýšenie konkurencieschopnosti živočíšnej výroby v Roľníckej spoločnosti "KYJOV", s.r.o.

Súťažné podklady k zverejnenej výzve č. 13143 - WYT.pdf
Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) č. 13143 - WYT.pdf

Súťažné podklady k zverejnenej výzve č. 13148 - WYP.pdf

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) č. 13148 - WYP.pdf

Projektová dokumentácia.pdf

02-formular § 41-Ostatne-Kyjov-dojaren.pdf
02-formular § 41-Ostatne-Kyjov-stavba.pdf

zverejnena vyzva-Kyjov-dojaren-oprava.pdf
02-SP-dojaren-Kyjov - doplnene.pdf

06-formular § 41-Kriteria-Kyjov-stavba.pdf
06-formular § 41-Kriteria-Kyjov-dojaren.pdf

10_vysledok vyhodnotenia-Kyjov-stavba.pdf
Zmluva-stavba.pdf
06_sprava-stavba.pdf

10_vysledok vyhodnotenia- dojáreň.pdf
Zmluva o dielo_Kyjov-Agromont.pdf
06_sprava-dojaren.pdf

Ponuky uchádzačov:
CP_Agromont-kriteria.pdf
CP_Agromont-ostatne I.pdf
CP_Agromont-ostatne II.pdf
CP_Stupak-kriteria.pdf
CP_Stupak-ostatne.pdf
CP_Frad-kriteria.pdf
CP_Frad-ostatne.pdf
CP_Agrostar-kriteria.pdf
CP_Agrostar-ostatne.pdf
CP_Proagro-kriteria.pdf
CP_Proagro-ostatne.pdf


Výzva na predloženie ponuky - základné informácie

pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky

Výzva na predloženie CP

dátum zverejnenia

Ťahaný kŕmny a miešací voz

vyzva na CP-krmny a miesaci voz.pdf

02.10.2013


Zmluva-krmny a miesaci voz.pdf
CP_Agrokom-Plus.pdf